Juiste antwoord

Wie is verantwoordelijk voor participatie?

Antwoord B is juist.

Soms is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor participatie en soms is dat de initiatiefnemer.

Meer informatie

Dit verschilt per instrument:

  • Voor omgevingsplannen, omgevingsvisies, programma’s, verordeningen en projectbesluit is het bestuursorgaan aan zet.
  • Bij een projectprocedure kan het bevoegd gezag met een private initiatiefnemer de rolverdeling bepalen, maar is het bevoegd gezag in principe verantwoordelijk voor het participatietraject.
  • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de participatie. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag blijft het bevoegd gezag altijd de eindverantwoordelijke voor het maken van de belangenafweging.

Op zoek naar meer beeld bij de participatiefases? Bekijk dan ook eens deze praatplaat participatie per fase (pdf, 1.1 MB). En gebruik het participatiekompas (pdf, 2.1 MB) bij elke participatiefase.

Of bekijk het webinar over participatie binnen de Omgevingswet en de rol van de raad. Wat staat er precies in de wet over participatie, wat dat betekent voor de gemeente zelf en voor initiatiefnemers en welke keuzes de raad kan maken. En aandacht voor de mogelijkheid die de raad heeft om initiatiefnemers te verplichten participatie te organiseren. Dit is een besluit dat de raad moet nemen voordat de wet van kracht wordt.