Juiste antwoord

Welke stelling over het overgangsrecht is waar?

Antwoord B is juist.

Stelling 1 is waar en stelling 2 is niet waar.

  • Stelling 1 is waar: Wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend, wordt de hele procedure afgehandeld op basis van het oude recht. Er wordt dus een omgevingsvergunning milieu op grond van de Wabo verleend. Overigens wordt die door het overgangsrecht automatisch omgezet in een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet.
  • Stelling 2 is onwaar: Een handhavingsprocedure die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingezet, wordt op grond van het overgangsrecht afgehandeld op basis van het oude recht totdat het handhavingsbesluit is uitgewerkt.

Procedures die zijn gestart vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet worden afgerond op basis van het oude recht.

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat hoe dit precies werkt voor gewone besluiten en handhavingsbeschikkingen.