Juiste antwoord

Is de overheid verplicht participatie te organiseren voor de Omgevingswet?

Antwoord B is juist.

Met de komst van de Omgevingswet is de overheid verplicht aan participatie te doen bij het maken van een omgevingsvisie, programma, verordeningen, projectbesluit en een omgevingsplan (motiveringsplicht).

Meer informatie

Ook zonder de Omgevingswet betrekt de overheid uiteraard inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij het maken van beleid en plannen. De Omgevingswet stimuleert overheden om vroegtijdig  extra aandacht aan te besteden bij vraagstukken die raken aan de fysieke leefomgeving. Door de zogenaamde kennisgeving en motiveringsplicht is de overheid verplicht participatie in te richten. De overheid moet bij bepaalde plannen (bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en het omgevingsplan) aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn, hoe deze zijn verwerkt in het plan en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar eigen participatiebeleid.

Voor de  initiatiefnemer is participatie een inspanningsverplichting. Participatie is een aanvraagvereiste. De initiatiefnemer moet aangeven wat zij aan participatie heeft gedaan, maar op welke manier hij/zij daar invulling aan geeft is zijn/haar eigen keuze. Zij kan ook aangeven dat ze om redenen geen participatie heeft uitgevoerd.

De overheid kan wel goede voorbeelden geven, handreikingen doen enz. Bovendien kan de gemeenteraad categorieën van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aanwijzen waarin participatie verplicht is. Dat stimuleert de initiatiefnemer om hier extra aandacht aan te besteden. Dan moet de initiatiefnemer bij het aanvragen van een vergunning voor die buitenplanse activiteit laten zien hoe participatie heeft plaatsgevonden en welke belangen en meningen er leven. Deze zal de overheid meenemen in de uiteindelijke afweging en besluitvorming

In dit kader bestaat er nog een fabel: dat participatie vormvrij is en dat dáárom de overheid geen doelen kan stellen, kan sturen en kan afwegen. Dat is niet juist. Daarom is het van belang om in het participatiebeleid deze aspecten te verwerken en handvatten te geven voor de uitvoering.