Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van de Omgevingswet te kunnen behalen. Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan. Niet de vraag: ‘Mag het wel?’. De VTH’er helpt om dat vertrouwen en die verantwoordelijkheid waar te maken.

Bent u er klaar voor?

Wie is bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor deze activiteiten?

Een bedrijf vraagt in 1 aanvraag een omgevingsvergunning aan voor een milieubelastende activiteit en een omgevingsplanactiviteit (vergunning afwijken omgevingsplan). Voor de milieubelastende activiteit is de provincie als bevoegd gezag aangewezen.

Welke stelling over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is waar?

Twee stellingen:

  1. Het Bal wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden.
  2. Het Bal zegt welke activiteiten milieubelastend zijn.

Welke van de volgende uitspraken over een complex bedrijf zijn waar?

  1. Bij een complex bedrijf – met een grote milieubelastende activiteit, vaak een IPPC- of Seveso-inrichting – is de volledige aangewezen milieubelastende activiteit vergunningplichtig.
  2. Bij een complex bedrijf gelden geen algemene regels voor milieubelastende activiteiten uit het Bal naast de vergunning.
  3. Bij een complex bedrijf is de provincie het bevoegd gezag voor alle omgevingsvergunningen op de locatie.

Gemeenten hebben een heleboel verordeningen waar iets mee moet gebeuren in het kader van de Omgevingswet. Welke stelling is waar?

Twee stellingen:

  1. Gemeenten hoeven geen verordeningen vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet te wijzigen.
  2. Gemeenten moeten al hun verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving vóór 2029 verwerken in hun omgevingsplan.

Welke stelling over het overgangsrecht is waar?

Twee stellingen:

  1. Een aanvraag omgevingsvergunning milieu is ingediend vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dan wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvergunning milieu op grond van de Wabo verleend.
  2. Een dwangsombesluit is vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet opgelegd aan een bedrijf. Het bedrijf verbeurt elke week een bepaald bedrag, zolang het een bepaling van het Bouwbesluit overtreedt. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt het Bouwbesluit te vervallen, zodat de dwangsomtermijnen niet meer kunnen worden geïnd.

Download de infographic De 4 verbeteringen van het nieuwe omgevingsstelsel